Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Radiograffydd Therapiwtig-Ragnodydd Annibynnol a Deietegydd-Ragnodydd Atodol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2016

Publication Date:January 01, 2016
 
FREE EXCERPT

2016Rhif 1221 (Cy. 292)

Y GWASANAETH IECHYD

GWLADOL, CYMRU

Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Radiograffydd Therapiwtig-Ragnodydd Annibynnol a Deietegydd-Ragnodydd Atodol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2016

Gwnaed14Rhagfyr2016

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru19Rhagfyr2016

Yn dod i rym9Ionawr2017

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 47, 80, 83 a 203(9) a (10) o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006( 1), ac adrannau 77 a 90 o Ddeddf Newid yn yr Hinsawdd 2008( 2), a pharagraff 3 o Atodlen 6 iddi, yn gwneud y Rheoliadau a ganlyn:

Enwi, cychwyn a chymhwyso

1.—(1) Enw'r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Radiograffydd Therapiwtig-Ragnodydd Annibynnol a Deietegydd-Ragnodydd Atodol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2016 a deuant i rym ar 9 Ionawr 2017.

(2) Mae'r Rheoliadau hyn yn gymwys o ran Cymru.

Dehongli

2. Yn y Rheoliadau hyn—

ystyr ‘Rheoliadau 2004’ (‘the 2004 Regulations’) yw Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Cymru) 2004( 3);

ystyr ‘Rheoliadau 2007’ (‘the 2007 Regulations’) yw Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Presgripsiynau am Ddim a Ffioedd am Gyffuriau a Chyfarpar) (Cymru) 2007( 4);

ystyr ‘Rheoliadau 2010’ (‘the 2010 Regulations’) yw Rheoliadau Codi Tâl am Fagiau Siopa Untro (Cymru) 2010( 5); ac

ystyr ‘Rheoliadau 2013’ (‘the 2013 Regulations’) yw Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Cymru) 2013( 6).

Diwygio Rheoliadau 2004

3.—(1) Mae Rheoliadau 2004 wedi eu diwygio yn unol â darpariaethau canlynol y rheoliad hwn.

(2) Yn rheoliad 2(1), yn y lleoedd priodol yn nhrefn yr wyddor mewnosoder y diffiniadau a ganlyn—

‘‘the Health and Care Professions Council register’ means the register established and maintained by the Health and Care Professions Council under article 5 of the Health and Social Work Professions Order 2001( 7);’;

‘‘registered radiographer’ means a person registered in Part 11 of the Health and Care Professions Council register;’;

‘‘therapeutic radiographer independent prescriber’ means a person —

(a) who is a registered radiographer; and

(b) against whose name is recorded in the relevant register

(i) an entitlement to use the title ‘therapeutic radiographer’; and

(ii) an annotation signifying that he or she is qualified to order drugs, medicines and appliances as a therapeutic radiographer independent prescriber;’.

(3) Yn rheoliad 2(1) —

(a) yn y diffiniad o ‘prescriber’—

(i) yn is-baragraff (f) hepgorer ‘and’;

(ii) yn is-baragraff (g) ar ôl ‘prescriber;’ mewnosoder ‘and’;

(iii) ar ôl is-baragraff (g) mewnosoder—

‘(h) a therapeutic radiographer independent prescriber,’;

(b) yn y diffiniad o ‘supplementary prescriber’ ar ôl is-baragraff (b)(iv)(cc) mewnosoder —

‘(dd) dietitians, or’; ac

(c) yn y diffiniad o ‘relevant register’ ar ôl isbaragraff (c)(i) mewnosoder —

‘(ia) dietitians;’.

(4) Ym mharagraff 49(3) a (4) o Atodlen 6 (telerau sy'n berthnasol i ddarparu gwasanaethau gweinyddu) ar ôl ‘chiropodist independent prescriber’ ym mhob lle y mae'n digwydd mewnosoder ‘, a therapeutic radiographer independent prescriber’.

(5) Ym mharagraff 64(1) a (2) o Atodlen 6 (sy'n ymwneud â nyrsys sy'n rhagnodi'n annibynnol, nyrsys-ragnodwyr annibynnol, fferyllwyr-ragnodwyr annibynnol, ffisiotherapyddion-ragnodwyr annibynnol, podiatryddion-ragnodwyr neu giropodyddionragnodwyr annibynnol a rhagnodwyr atodol) ar ôl ‘chiropodist independent prescriber’ ym mhob lle y mae'n digwydd mewnosoder ‘, a therapeutic radiographer independent prescriber’.

(6) Ym mhennawd paragraff 64 o Atodlen 6, ar ôl ‘chiropodist independent prescriber’ mewnosoder ‘, therapeutic radiographer independent prescriber’.

Diwygio Rheoliadau 2007

4.—(1) Mae Rheoliadau 2007 wedi eu diwygio yn unol â darpariaethau canlynol y rheoliad hwn.

(2) Yn rheoliad 2(1), yn y lleoedd priodol yn nhrefn yr wyddor mewnosoder y diffiniadau a ganlyn—

‘ystyr ‘cofrestr y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal’ (‘the Health and Care Professions Council register’) yw'r gofrestr a sefydlwyd ac a gynhelir gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal o dan erthygl 5 o Orchymyn Proffesiynau Iechyd a Gwaith Cymdeithasol 2001;’;

‘ystyr ‘radiograffydd cofrestredig’ (‘registered radiographer’) yw person sydd wedi ei gofrestru yn Rhan 11 o gofrestr y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal;’;

‘ystyr ‘radiograffydd therapiwtig-ragnodydd annibynnol’ (‘therapeutic radiographer independent prescriber’) yw person—

(a) sy'n radiograffydd cofrestredig, a

(b) y cofnodir yn erbyn ei enw yn y gofrestr berthnasol—

(i) hawl i ddefnyddio'r teitl ‘radiograffydd therapiwtig’; a

(ii) nodyn yn dynodi ei fod yn gymwys i archebu cyffuriau, meddyginiaethau a chyfarpar fel radiograffydd therapiwtigragnodydd annibynnol;’.

(3) Yn rheoliad 2(1)—

(a) yn y diffiniad o ‘rhagnodydd’ (‘prescriber’)—

(i) yn is-baragraff (dd) hepgorer...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL