Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) 2020

Publication Date:January 01, 2020
 
FREE EXCERPT

2020Rhif 220 (Cy. 49)

BWYD, CYMRU

Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) 2020

Gwnaed4Mawrth2020

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru6Mawrth2020

Yn dod i rym1Ebrill2020

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 16(1)(e), 17(1) a (2), 26(3) ac 48(1) o Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990( 1), ac a freiniwyd bellach ynddynt hwy( 2), a chan baragraff 1A o Atodlen 2 i

Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972( 3).

Mae'r Rheoliadau hyn yn gwneud darpariaeth at ddiben a grybwyllir yn adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972 ac mae'n ymddangos i Weinidogion Cymru ei bod yn hwylus i gyfeiriadau at Reoliad (EU) Rhif 1169/2011 Senedd Ewrop a'r Cyngor ynghylch darparu gwybodaeth am fwyd ddefnyddwyr( 4) ac at Reoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2018/775 sy'n gosod rheolau ar gyfer cymhwyso Erthygl 26(3) o Reoliad (EU) Rhif 1169/2011 Senedd Ewrop a'r Cyngor ynghylch darparu gwybodaeth am fwyd i ddefnyddwyr, o ran y rheolau ar gyfer dangos gwlad tarddiad neu darddle'r prif gynhwysyn mewn bwyd( 5) a fewnosodir yn Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014( 6), gael eu dehongli fel cyfeiriadau at y Rheoliadau hynny fel y'u diwygir o bryd i'w gilydd.

Mae Gweinidogion Cymru wedi rhoi sylw i gyngor perthnasol a roddwyd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn unol ag adran 48(4A) o Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990( 7).

Ymgynghorwyd yn agored ac yn dryloyw â'r cyhoedd wrth lunio a gwerthuso'r Rheoliadau hyn fel sy'n ofynnol gan Erthygl 9 o Reoliad (EC) Rhif 178/2002 Senedd Ewrop a'r Cyngor sy'n gosod egwyddorion cyffredinol a gofynion cyfraith bwyd, yn sefydlu Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop ac yn gosod gweithdrefnau o ran materion diogelwch bwyd( 8).

Enwi a chychwyn

1.—(1) Enw'r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) 2020.

(2) Daw'r Rheoliadau hyn i rym ar 1 Ebrill 2020.

Diwygio Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014

2.—(1) Mae Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014 wedi eu diwygio fel a ganlyn.

(2) Yn Atodlen 5 (hysbysiadau gwella – darpariaethau penodedig), ar ôl Rhan 4 mewnosoder—

“RHAN 5

Y ddarpariaeth yn FIC y caniateir i hysbysiad gwella gael ei gyflwyno mewn perthynas â hi ar ac ar ôl 1 Ebrill 2020.

Y ddarpariaeth yn FIC

Y darpariaethau sydd i'w darllen gyda'r ddarpariaeth yn FIC

Erthygl 26(3) (dangosiad gorfodol o wlad tarddiad neu darddle'r prif gynhwysyn pan fo'n wahanol i wlad tarddiad neu darddle'r bwyd)

Erthyglau 1(3) a 6 o FIC, a Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2018/775( 9) o ran y rheolau ar gyfer dangos gwlad tarddiad neu darddle prif gynhwysyn y bwyd fel y'i diwygir o bryd i'w gilydd.”

4 Mawrth 2020

Vaughan Gething

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, un o Weinidogion Cymru

NODYN ESBONIADOL

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Rheoliadau)

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014 ( O.S. 2014/2303 (Cy. 227)) (“Rheoliadau 2014”). Maent yn gwneud darpariaeth i weithredu a gorfodi, yng Nghymru, Erthygl 26(3) o Reoliad (EU) Rhif 1169/2011 Senedd Ewrop a'r Cyngor ynghylch darparu gwybodaeth am fwyd i ddefnyddwyr fel y'i darllenir gyda Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2018/775 sy'n gosod rheolau ar gyfer cymhwyso Erthygl 26(3) o Reoliad (EU) Rhif 1169/2011 Senedd Ewrop a'r Cyngor ynghylch darparu gwybodaeth am fwyd ddefnyddwyr, o ran y rheolau ar gyfer dangos gwlad tarddiad neu darddle'r prif gynhwysyn mewn bwyd.

Mae Erthygl 26(3) o Reoliad (EU) Rhif 1169/2011 yn gosod...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL