Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) 2020

Publication Date:January 01, 2020
 
FREE EXCERPT

2020Rhif 985 (Cy. 222)

IECHYD Y CYHOEDD, CYMRU

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) 2020

Gwnaed am 4.35 p.m. ar11Medi2020

Gosodwyd gerbron Senedd Cymru am 7.30 p.m. ar11Medi2020

Yn dod i rym14Medi2020

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 45C(1) a (3)(c), 45F(2) a 45P o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984( 1).

Mae'r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud mewn ymateb i'r bygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd y cyhoedd a berir gan fynychder a lledaeniad coronafeirws syndrom anadlol acíwt difrifol 2 (SARS-CoV-2) yng Nghymru.

Mae Gweinidogion Cymru yn ystyried bod y diwygiadau a wneir gan y Rheoliadau hyn yn gymesur â'r hyn y maent yn ceisio ei gyflawni, sef ymateb iechyd y cyhoedd i'r bygythiad hwnnw.

Yn unol ag adran 45R o'r Ddeddf honno, oherwydd brys, mae Gweinidogion Cymru o'r farn ei bod yn angenrheidiol gwneud yr offeryn hwn heb fod drafft wedi ei osod gerbron Senedd Cymru ac wedi ei gymeradwyo ganddi drwy benderfyniad.

Enwi a dod i rym

1. Enw'r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) 2020 a deuant i rym ar 14 Medi 2020.

Diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020

2.—(1) Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020( 2) wedi eu diwygio fel a ganlyn.

(2) Yn rheoliad 2A, yn lle paragraff (3) rhodder—

“(3) Pan fo aelwydydd yn cytuno i gael eu trin fel aelwyd estynedig—

(a) mae unrhyw gyfeiriad yn y Rheoliadau hyn (ac eithrio yn y rheoliad hwn a rheoliad 14(1)(b)(i)) at “aelwyd” i'w ddarllen fel pe bai'n cynnwys yr aelwydydd sydd wedi cytuno felly, a

(b) mae rheoliad 14 yn gymwys i gynulliad sy'n cynnwys personau o fwy nag un aelwyd mewn aelwyd estynedig fel pe bai'r canlynol wedi ei roi yn lle paragraff (1)—

“(1) Ni chaiff cynulliad mewn mangre o dan do, heb esgus rhesymol, gynnwys—

(a) mwy na 6 aelod o aelwyd estynedig, heb gynnwys unrhyw blant o dan 11 oed;

(b) person nad yw'n aelod o'r aelwyd estynedig ar wahân i—

(i) gofalwr aelod o'r aelwyd estynedig, neu

(ii) person y mae aelod o'r aelwyd estynedig yn darparu gofal iddo.”.”

(3) Hepgorer rheoliad 11.

(4) Ar ôl rheoliad 12A mewnosoder—

“Gofyniad i wisgo gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus penodol o dan do

12B.—(1) Rhaid i berson (“P”) wisgo gorchudd wyneb mewn mangreoedd perthnasol o dan do.

(2) Ond nid yw hyn yn ofynnol—

(a) pan fo esemptiad yn gymwys o dan baragraff (3);

(b) pan fo gan P esgus rhesymol dros beidio â gwisgo gorchudd wyneb, ac o ran hynny gweler paragraff (4).

(3) Mae esemptiad i'r gofyniad i wisgo gorchudd wyneb yn gymwys—

(a) pan fo P yn blentyn o dan 11 oed;

(b)...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL