Rheoliadau Arolygu Addysg a Hyfforddiant (Diwygio) (Cymru) 2004

Publication Date:January 01, 2004
 
FREE EXCERPT

2004Rhif 783 (Cy.80)

ADDYSG, CYMRU

Rheoliadau Arolygu Addysg a Hyfforddiant (Diwygio) (Cymru) 2004

16 Mawrth 2004

1 Medi 2004

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gwneud y Rheoliadau canlynol drwy arfer y pwerau a roddwyd iddo gan adrannau 77(2) a (4), 80(4), 83(9) a 84(5) o Ddeddf Dysgu a Medrau 2000( 1).

Enwi, cychwyn a chymhwyso

1. - (1) Enw'r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Arolygu Addysg a Hyfforddiant (Diwygio) (Cymru) 2004 a deuant i rym ar 1 Medi 2004.

(2) Maent yn gymwys i Gymru yn unig.

Diwygio Rheoliadau Arolygu Addysg a Hyfforddiant (Cymru) 2001

2. - (1) Diwygir Rheoliadau Arolygu Addysg a Hyfforddiant (Cymru) 2001( 2) fel a ganlyn.

(2) Yn lle rheoliad 2 rhowch y canlynol -

"2. Mae arolygiadau i'w cynnal -

(a) o fewn chwe mlynedd o'r arolygiad diwethaf, neu

(b) os nad oes arolygiad wedi bod, o fewn chwe mlynedd o ba un bynnag yw'r cynharaf o'r canlynol -

(i) dyddiad unrhyw asesiad neu arolygiad a gyflawnwyd o dan adran 9(4) o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992( 3);

(ii) dyddiad sefydlu sefydliad sy'n darparu'r addysg a hyfforddiant sydd i gael eu harolygu; neu

(iii) 1 Medi 2004,

ac yna o fewn pob cyfnod o chwe mlynedd o'r arolygiad diwethaf.".

(3) Yn rheoliad 3 -

(a) yn lle'r Rhif "55" rhowch y Rhif "70", a

(b) dilëwch y geiriau "neu, pan fydd angen darparu cyfieithiad i'r Gymraeg neu'r Saesneg, y cyfnod o 65 niwrnod gwaith o'r dyddiad hwnnw".

(4) Yn rheoliad 4(1) -

(a) yn lle'r Rhif "40" rhowch y Rhif "50", a

(b) dilëwch y geiriau "neu, pan fydd angen darparu cyfieithiad i'r Gymraeg neu'r Saesneg, y cyfnod o 50 niwrnod gwaith" a'r geiriau "(yn y naill achos neu'r llall)".

Llofnodwyd ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru o dan adran 66(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998( 4)

D. Elis-Thomas

Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol

16 Mawrth 2004

EXPLANATORY NOTE

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Rheoliadau)

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Arolygu Addysg a Hyfforddiant (Cymru) 2001 er mwyn -

(a) darparu bod arolygiadau addysg neu hyfforddiant penodol i'w cynnal o fewn chwe mlynedd o ba un bynnag yw'r cynharaf o'r canlynol -

· dyddiad yr arolygiad diwethaf (o dan Ddeddf Dysgu a Medrau 2000 neu'r drefn flaenorol o dan Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992),

· dyddiad sefydlu sefydliad newydd, neu

· 1 Medi 2004,

ac yna o fewn pob cyfnod o chwe mlynedd i ddyddiad yr arolygiad diwethaf; a

(b) newid y cyfnod y mae'n rhaid gwneud adroddiad arolygu ynddo i 70 diwrnod gwaith ym mhob achos a'r cyfnod y mae'n rhaid...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL