Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Dosbarthau Esempt ar Leoedd Tân) (Cymru) 2016

Publication Date:January 01, 2016

2016Rhif 811 (Cy. 201)

Aer Glân, Cymru

Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Dosbarthau Esempt ar Leoedd Tân) (Cymru) 2016

Gwnaed Gorffennaf262016

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru Gorffennaf292016

Yn dod i rym Awst222016

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Gorchymyn a ganlyn, drwy arfer y pŵer a roddir gan adran 21(5) o Ddeddf Aer Glân 1993 1.

Maent wedi eu bodloni y gellir defnyddio’r lleoedd tân a esemptir gan y Gorchymyn hwn i losgi tanwydd nad yw’n danwydd awdurdodedig heb gynhyrchu unrhyw fwg neu faint sylweddol o fwg.

Enwi, cychwyn a chymhwyso

1.(1) Enw’r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Dosbarthau Esempt ar Leoedd Tân) (Cymru) 2016, a daw i rym ar 22 Awst 2016.

(2) Mae’r Gorchymyn hwn yn gymwys o ran Cymru.

Dosbarthau ar leoedd tân a esemptir rhag darpariaethau adran 20 o Ddeddf Aer Glân 1993

2.Mae unrhyw ddosbarth ar le tân a ddisgrifir yng ngholofn gyntaf y tabl yn yr Atodlen, ar yr amod neu’r amodau a bennir yn yr Atodlen mewn perthynas â’r lle tân hwnnw, wedi ei esemptio rhag darpariaethau adran 20 o Ddeddf Aer Glân 1993 (gwahardd gollwng mwg mewn ardal rheoli mwg).

Dirymu

3.Mae Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2015 2wedi ei ddirymu.

26 Gorffennaf 2016

Lesley Griffiths

YR ATODLEN

Erthygl 2

DOSBARTHAU ESEMPT AR LEOEDD TÂN

Dosbarth ar le tân

Yr Amodau

Rhaid gosod, cynnal a gweithredu’r lle tân yn unol â’r manylebau canlynol:

Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a’r tanwydd neu’r tanwyddau canlynol:

Stofiau llosgi coed Aarrow ECB5 Plus SC 5kW ac ECB7 Plus SC 7kW

gweithgynhyrchwyd gan Arada Limited, The Fireworks, Weycroft Avenue, Axminster, Dyfnaint, EX13 5HU

Y Llawlyfr Gweithredu a Gosod dyddiedig Gorffennaf 2015 sydd â’r cyfeirnod “ECB Plus SC Rev 06”.

Boncyffion coed (1).

Aarrow Signature 5 SC, Aarrow Ecoburn 5 SC, Hamlet Solution 5 SC a Villager Espirit 5 SC.

Gweithgynhyrchwyd gan Arada Ltd., The Fire Works, Ystad Ddiwydiannol Millwey, Axminster, Dyfnaint, EX13 5HU.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â’r cyfeirnod “Rev 02” dyddiedig Ebrill 2010.

Rhaid gosod stop mecanyddol ar yr offeryn i atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i 20mm o’r safle caeedig a 50mm o’r safle llwyr agored.

Boncyffion coed (1).

Aarrow 1 Series 400: gwresogydd ystafell mewnosod sy’n llosgi coed a 400 T F: stof losgi coed.

Gweithgynhyrchwyd gan Arada Stoves Ltd., The Fireworks, Weycroft Avenue, Axminster, Dyfnaint EX13 5HU.

Y llawlyfr gweithredu a gosod sydd â’r cyfeirnod “Part No. AFS 1589de” dyddiedig Gorffennaf 2014.

Rhaid gosod stop mecanyddol ar yr offeryn i atal y lifer rheoli aer rhag cau y tu hwnt i’r safle 10mm agored.

Boncyffion coed (1).

Aarrow 1 Series 500: gwresogydd ystafell mewnosod sy’n llosgi coed.

Gweithgynhyrchwyd gan Arada Stoves Ltd., The Fireworks, Weycroft Avenue, Axminster, Dyfnaint EX13 5HU.

Y llawlyfr gweithredu a gosod sydd â’r cyfeirnod “Part No. AFS 1789de” dyddiedig Gorffennaf 2014.

Rhaid gosod stop mecanyddol ar yr offeryn i atal y lifer rheoli aer rhag cau y tu hwnt i’r safle 10mm agored.

Boncyffion coed (1).

Aarrow 1 Series 600: gwresogydd ystafell mewnosod sy’n llosgi coed.

Gweithgynhyrchwyd gan Arada Stoves Ltd., The Fireworks, Weycroft Avenue, Axminster, Dyfnaint EX13 5HU.

Y llawlyfr gweithredu a gosod sydd â’r cyfeirnod “Part No. AFS 1789de” dyddiedig Gorffennaf 2014.

Rhaid gosod stop mecanyddol ar yr offeryn i atal y lifer rheoli aer rhag cau y tu hwnt i’r safle 9mm agored.

Boncyffion coed (1).

Aarrow 1 Series 750: gwresogydd ystafell mewnosod sy’n llosgi coed.

Gweithgynhyrchwyd gan Arada Stoves Ltd., The Fireworks, Weycroft Avenue, Axminster, Dyfnaint EX13 5HU.

Y llawlyfr gweithredu a gosod sydd â’r cyfeirnod “Part No. AFS 1789de” dyddiedig Gorffennaf 2014.

Rhaid gosod stop mecanyddol ar yr offeryn i atal y lifer rheoli aer rhag cau y tu hwnt i’r safle 7mm agored.

Boncyffion coed (1).

Acquisitions Bloomsbury 5kW: stof.

Gweithgynhyrchwyd gan Esse Engineering Ltd., Ouzledale Foundry, Long Ing, Barnoldswisk, Swydd Gaerhirfryn, BB18 6BN.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â’r cyfeirnod “01/12(PP)” dyddiedig Ionawr 2012.

Rhaid gosod system ar yr offeryn sy’n atal cau’r rheolyddion aer y tu hwnt i’r safle 50% agored.

Boncyffion coed (1).

Acquisitions Bloomsbury SE 8kW: Stof Amldanwydd Esempt o ran Mwg.

Gweithgynhyrchwyd gan Esse Engineering Ltd, Ouzledale Foundry, Long Ing, Barnoldswick, BB18 6BN.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â’r cyfeirnod “AB-8kW-I05-310114” dyddiedig 31 Ionawr 2014.

Boncyffion coed (1).

Acquisitions Cannonbury 4 a 5:

Gweithgynhyrchwyd gan Esse Engineering Ltd., Ouzledale Foundry, Long Ing, Barnoldswisk, Swydd Gaerhirfryn, BB18 6BN.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â’r cyfeirnod “v71 of 09/11/2010” dyddiedig 9 Tachwedd 2010.

Boncyffion coed (1).

ACR Astwood Multifuel AW1MF: stof.

Gweithgynhyrchwyd gan ACR Heat Products Ltd., Unit 1, Weston Works, Weston Lane, Tyseley, Birmingham, B11 3RP.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â’r cyfeirnod

“AW1MF 0101 Version 3” dyddiedig 28 Ionawr 2013.

Rhaid gosod stop mecanyddol ar yr offeryn i atal lifer y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i’r safle 12mm agored.

Boncyffion coed (1).

Aduro 3D, 8D, 10D, 11D ac Asgård 1D, 2D a 7D: stofiau llosgi coed.

Gweithgynhyrchwyd gan Aduro AS, Beringvej 17, DK-8361, Hasselager, Denmarc a weithgynhyrchir yn flaenorol gan Aduro A/S, Silkeborgvej 765 8220, Brabrand, Denmarc.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â’r cyfeirnod “Pexex1001/AH/ver1” dyddiedig Mehefin 2011.

Rhaid gosod stopiau parhaol ar yr offeryn i atal y prif reolydd aer a’r rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 95% a 50% yn eu trefn.

Boncyffion coed sych (1).

Aduro 9D: stof losgi coed.

Gweithgynhyrchwyd gan Aduro AS, Beringvej 17, DK-8361, Hasselager, Denmarc a weithgynhyrchwyd yn flaenorol gan Aduro A/S, Silkeborgvej 765 8220, Brabrand, Denmarc.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â’r cyfeirnod “Pevex1002/AH/ ver1” dyddiedig Mehefin 2011.

Rhaid gosod stopiau parhaol ar yr offeryn i atal y prif reolydd aer a’r rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 95% a 50% yn eu trefn.

Boncyffion coed sych (1).

Aduro 15 ac 15-1 6.5kW: stofiau llosgi coed

Gweithgynhyrchwyd gan Aduro AS, Beringvej 17, DK-8361, Hasselager, Denmarc.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â’r cyfeirnod “Version 1 – 2014-07” dyddiedig Gorffennaf 2014.

Rhaid gosod stop parhaol ar yr offeryn i atal y llithrydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i’r safle 55% agored.

Boncyffion coed (1).

Aduro 16 5kW: stof losgi coed

Gweithgynhyrchwyd gan Aduro AS, Beringvej 17, DK-8361, Hasselager, Denmarc

Y Llawlyfr cyfarwyddiadau dyddiedig Gorffennaf

2015 sydd â’r cyfeirnod “Version 1 –

2015.07”

Rhaid gosod stop parhaol ar yr offeryn i atal y llithrydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i’r safle 67% agored.

Boncyffion coed (1).

AGA Dorrington SE 6kW: stof losgi coed.

Gweithgynhyrchwyd gan AGA Rangemaster, Station Road, Ketley, Telford, Swydd Amwythig TF1 5AQ.

Y cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â’r cyfeirnod “NOO647AXX Rev.001” dyddiedig 16 Gorffennaf 2014.

Rhaid gosod llithrydd rheoli aer addasedig ar yr offeryn, i’w atal rhag cau y tu hwnt i’r safle 7mm agored.

Boncyffion coed (1).

AGA Ellesmere 6K Non Boiler SF Steel 5.9kW: stof amldanwydd

Gweithgynhyrchwyd gan AGA, Station Road, Ketley, Telford, Swydd Amwythig, TF1 5AQ

“ELLESMERE 4K / 5K / 6K Non Boiler SF Steel Stove (Smoke Exempt) INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS” dyddiedig 10 Tachwedd 2015 cyfeirnod “N00696AXX Rev:001 DP151110”.

Rhaid gosod stop parhaol ar yr offeryn i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i’r safle 922mm² agored

Boncyffion coed(1).

Aga Ellesmere 5K Non Boiler SF Steel 5.2kW: stof amldanwydd

Gweithgynhyrchwyd gan Aga, Station Road, Ketley, Telford, Swydd Amwythig, TF1 5AQ

“ELLESMERE 4K / 5K / 6K Non Boiler SF Steel Stove (Smoke Exempt) INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS” dyddiedig 10 Tachwedd 2015 cyfeirnod “N00696AXX Rev:001 DP151110”.

Rhaid gosod stop parhaol ar yr offeryn i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i’r safle 715mm² agored

Boncyffion coed(1).

Aga Ellesmere 4K Non Boiler SF Steel 4.5kW: stof amldanwydd

Gweithgynhyrchwyd gan Aga, Station Road, Ketley, Telford, Swydd Amwythig, TF1 5AQ

“ELLESMERE 4K / 5K / 6K Non Boiler SF Steel Stove (Smoke Exempt) INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS” dyddiedig 10 Tachwedd 2015 cyfeirnod “N00696AXX Rev:001 DP151110”.

Rhaid gosod stop parhaol ar yr offeryn i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i’r safle 499mm² agored

Boncyffion coed(1).

AGA Hadley SE 8kW: stof losgi coed.

Gweithgynhyrchwyd gan AGA Rangemaster, Station Road, Ketley, Telford, Swydd Amwythig TF1 5AQ.

Y cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â’r cyfeirnod “NOO645AXX Rev.001” dyddiedig 16 Gorffennaf 2014.

Rhaid gosod llithrydd rheoli aer addasedig ar yr offeryn, i’w atal rhag cau y tu hwnt i’r safle 5mm agored.

Boncyffion coed (1).

AGA Hanwood SE 9kW: stof losgi coed.

Gweithgynhyrchwyd gan AGA Rangemaster, Station Road, Ketley, Telford, Swydd Amwythig TF1 5AQ.

Y cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â’r cyfeirnod “NOO643AXX Rev.001” dyddiedig 17 Gorffennaf 2014.

Boncyffion coed (1).

AGA Lawley SE 4kW: stof losgi coed.

Gweithgynhyrchwyd gan AGA Rangemaster, Station Road, Ketley, Telford, Swydd Amwythig TF1 5AQ.

Y cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â’r cyfeirnod “NOO646AXX Rev.001” dyddiedig 17 Gorffennaf 2014.

Rhaid gosod llithrydd rheoli aer addasedig ar yr offeryn, i’w atal rhag cau y tu hwnt i’r safle 4mm agored.

Boncyffion coed (1).

AGA Shawbury SE 7kW: stof losgi coed.

Gweithgynhyrchwyd gan AGA Rangemaster, Station Road, Ketley, Telford, Swydd Amwythig TF1 5AQ.

Y cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â’r cyfeirnod “NOO642AXX Rev.001” dyddiedig 16 Gorffennaf 2014.

Rhaid gosod llithrydd rheoli aer addasedig ar yr offeryn, i’w atal rhag cau y tu hwnt i’r safle 6mm agored.

Boncyffion coed (1).

AGA Westbury SE 6kW: stof losgi coed.

Gweithgynhyrchwyd gan AGA Rangemaster,...

To continue reading

Request your trial